Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Ing. Mário Urban

PROSPORT

Hrušovská 3202/11

702 00 Ostrava

IČ: 88065111

(dále jen vzdělávací zařízení)

 

  1. Úvodní ustanovení

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy, uzavírané mezi vzdělávacím zařízením ( dále také „ poskytovatel služeb“ ) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „příjemce služeb“ nebo „zájemce“ ) jednak písemnou ( papírovou ) formou, jednak prostřednictvím internetového portálu poskytovatele služeb. Internetový portál je poskytovatelem služeb provozován na internetové adrese www.skola-prosport.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v závazné přihlášce. Odchylná ujednání v závazné přihlášce mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí závazné přihlášky.

1.4. Znění obchodních podmínek může vzdělávací zařízení měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Podáním přihlášky na kurz zájemce potvrzuje, že si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu a ten mu nebrání v účasti na zvoleném kurzu.

1.6. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, školení, seminář, workshop.

 

  1. Přihlášení

Přihlášení na vzdělávací akci je možno dvěma způsoby – 1/ prostřednictvím papírové přihlášky, poskytnuté na vyžádání vzdělávacím zařízením nebo 2/ prostřednictvím webového rozhraní portálu.

 

2.1. Zájemce si prostřednictvím webového rozhraní portálu objedná závaznou přihlášku na vzdělávací akci, která mu bude vzdělávacím zařízením doručena na uvedenou poštovní adresu. „Papírová forma“ závazné přihlášky je pro zájemce závazná v případě řádného doručení vzdělávacímu zařízení. Závaznou přihlášku je možno doručit poštou nebo osobně na adresu vzdělávacího zařízení. V případě doručení poštou je přihláška zaevidována a zájemce se řídí pokyny uvedenými na závazné přihlášce a není již dodatečně vyzýván k nástupu na vzdělávací akci. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je zájemce bezprostředně informován o tom, že pro naplnění kapacity s ním nelze uzavřít smlouvu a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce.

2.2. Zájemce se přihlásí prostřednictvím webového rozhraní portálu. Závazné přihlášky jsou evidovány a zařazovány v došlém pořadí, až do naplnění kapacity vzdělávací akce. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je zájemce bezprostředně informován o tom, že pro naplnění kapacity s ním nelze uzavřít smlouvu a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce. Zájemce zasláním závazné přihlášky, za použití prostředků komunikace na dálku, akceptuje nabídku vzdělávacího zařízení, včetně těchto všeobecných smluvních podmínek. Odesláním závazné přihlášky a jejím přijetím vzdělávacím zařízením je smlouva platně sjednána. Zájemce obdrží, nejpozději dva dny před zahájením vzdělávací akce, e-mailem pozvánku s uvedením názvu akce, místa jejího konání, a doby zahájení.

 

Pro oba způsoby přihlášení pak platí níže uvedené:

 

2.3. Zájemce odpovídá za to, že údaje, které uvedl ve své přihlášce jsou správné a úplné. Dojde-li na jeho straně kdykoliv za dobu existence smluvního vztahu k jakékoli změně osobních či jiných údajů, které se týkají smluvního vztahu mezi účastníky, je povinen o této změně neprodleně informovat vzdělávací zařízení.

2.4. Podáním přihlášky zájemce zároveň souhlasí s tím, aby vzdělávací zařízení zpracovávalo dále jím poskytnuté osobní údaje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to zejména za účelem organizačního zajištění vzdělávacích aktivit a marketingových účelů.

 

  1. Úhrada vzdělávací akce

3.1. Způsob úhrady vzdělávací akce, na kterou se zájemce přihlašuje prostřednictvím „papírového formuláře“ závazné přihlášky, je vždy součástí této závazné přihlášky.

3.2. Po vzájemné domluvě zájemce se vzdělávacím zařízením lze vzdělávací akci uhradit formou splátek. Splátkový kalendář však musí být sjednán písemně vždy nejpozději k datu zahájení kurzu.

3.3. Vzdělávací akce, na kterou se zájemce přihlásí prostřednictvím webového rozhraní portálu je splatná do 3 dnů od přihlášení. Zájemce uhradí kurzovné v plné výši, a to bankovním převodem na č.ú.: 107-2723220217/0100, poštovní poukázkou nebo hotově v budově vzdělávacího zařízení. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol (datum narození), příp. uvést jméno a příjmení. Na přihlášky nezaplacené ve výše uvedeném termínu nebere vzdělávací zařízení zřetel.

3.4. Cena vzdělávací akce nezahrnuje případnou opravnou zkoušku (500,- Kč) nebo případný individuální termín opravné zkoušky (1.500,- Kč).

 

  1. Storno podmínky

4.1. Jakékoliv změny přihlášky včetně storna je možno učinit pouze písemnou ( papírovou ) formou, a to prokazatelným doručením na poštovní adresu vzdělávacího zařízení.

4.2. Přihlášku ke vzdělávací akci může příjemce služeb stornovat do 15 dnů před jejím zahájením. Storno poplatek v tomto případě činí 1.000,- Kč. V případě stornování závazné přihlášky ve lhůtě 14 - 7 dnů před zahájením akce je stornovací poplatek stanoven ve výši 50 % ceny. V případě stornování závazné přihlášky ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením vzdělávací akce činí storno poplatek 100 % ceny vzdělávací akce.

 

  1. Organizační změny

5.1. Vzdělávací zařízení si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu a místa konání vzdělávací akce, případně na její zrušení z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Případná změna bude zájemci včas oznámena písemnou formou, elektronickou poštou či telefonicky, zrušení vzdělávací akce pak vždy písemně.

5.2. Vzdělávací zařízení si vyhrazuje právo drobné změny programu v průběhu vzdělávacího programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

 

  1. Ochrana osobních dat

6.1. Zájemce souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů uvedených v objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

  1. Ostatní ujednání

7.1. V průběhu vzdělávací akce je příjemci služby zakázáno pořizovat jakékoliv AUDIO nebo VIDEO záznamy. Za porušení tohoto ustanovení smluvní strany dohodly smluvní pokutu v částce 100.000,- Kč splatnou do jednoho měsíce od data, kdy poskytovatel služeb toto zjistí a vůči příjemci služby tuto sankci písemně uplatní.

7.2. Příjemce služby souhlasí s pořízením fotografických, audio a video záznamů během výuky vzdělávacím zařízením a případným zveřejněním v rámci propagace vzdělávacího zařízení (facebookový profil, webové stránky, propagační materiály).

7.3. Příjemce služby se zavazuje nepředat, neposkytnout třetí osobě ani nijak nezveřejňovat učební materiály, které mu budou poskytnuty v rámci vzdělávací akce (učebnice, skripta, prezentace aj., a to ani jejich části). Za porušení tohoto ustanovení smluvní strany dohodly smluvní pokutu v částce 100.000,- Kč , splatnou do jednoho měsíce od data, kdy poskytovatel služeb toto zjistí a vůči příjemci služby tuto sankci písemně uplatní. Vzdělávací zařízení má v tomto případě právo příjemce služby bez náhrady vyloučit ze vzdělávací akce.

7.4. Uvedením svých kontaktních údajů na objednávce závazné přihlášky a závazné přihlášce dává příjemce služeb souhlas vzdělávacímu zařízení se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Vzdělávací zařízení se zaručuje, že data příjemce služeb nebudou poskytnuta třetím osobám.

7.5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí závazné přihlášky. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.skola-prosport.cz a je označena datem zahájení platnosti. Veškeré objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 13. 1. 2016.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace